FAQ,

pytania i odpowiedzi.


 
 
 

Słowo „dostać” nie jest tu zbyt trafne. Mieszkanie można przyjąć w używanie lub wynająć od spółdzielni. Aby to zrobić, należy znaleźć się na liście chętnych, wybrać mieszkanie, podpisać umowę ze spółdzielnią, opłacić wkład własny (10-25% wartości mieszkania w zależności od lokalizacji i opłacać bieżące rachunki (w tym raty za część kredytu, który zaciąga spółdzielnia proporcjonalnie odpowiadające wielkości mieszkania). Po kilku latach mieszkanie będzie mogło zostać wykupione na własność, ale nie jest to konieczne (jest to decyzja lokatora). Maksymalny czas spłaty kredytu ze spółdzielnią to 30 lat. Kwota wykupu zostanie pomniejszona o wpłacone w międzyczasie środki.

Nie jest badana zdolność kredytowa lokatora, ani jego wiek. Należy wpłacić wkład własny (10-25% w zależności od lokalizacji), który w razie rezygnacji na którymkolwiek etapie, również po zamieszkaniu, jest zwracany.


W zależności od inwestycji i od decyzji spółdzielni, jakim kredytem będzie finansowana budowa nowych mieszkań warunki dla lokatora są inne.

 • Jeśli będzie to kredyt budowlany – warunków nie ma żadnych, decyduje pierwszeństwo zapisu. Mieszkanie oddawane jest w stanie deweloeprskim.
 • Jeśli będzie to kredyt SBC – obowiązują warunki MAKSYMALNYCH dopuszczalnych przez ustawę dochodów i braku mieszkania w danej miejscowości. Mieszkanie oddawane jest w stanie wykończonym. 

Inaczej mieszkanie spółdzielcze lokatorskie, bądź wynajmowane od spółdzielni. Jest to mieszkanie, w którym po otrzymaniu kluczy mieszkamy jak w każdym innym mieszkaniu i którego właścicielem możemy się stać po kilku latach najmu bądź używania i opłacania czynszu. Wykup mieszkania lokatorskiego na własność nie jest obligatoryjny. Na początku właścicielem i zarządcą mieszkania jest spółdzielnia. Są dwie możliwości, w zależności od spółdzielni: albo jest to umowa najmu, albo nabywamy lokatorskie prawo do lokalu. Każda z tych umów jest bezpieczna dla lokatora i podlega odrębnym przepisom prawnym. W każdym wypadku, mieszkający ma gwarancję, że (opłacając rachunki) nie zostanie z mieszkania wyprowadzony przymusowo, a w wypadku, gdy będzie się chciał wyprowadzić- wkład własny zostanie mu zwrócony. Mieszkania lokatorskiego, do czasu wykupu nie można dziedziczyć, sprzedać, ani stracić w postępowaniu komorniczym. Jest to możliwe po wykupieniu.

Oznacza to, że lokator czy najemca nie będzie miał kredytu przypisanego na siebie - nie będzie zaciągał kredytu, nie będzie badana jego zdolność kredytowa a w razie braku spłaty mieszkanie nie będzie sprzedane przez komornika. Kredyt na budowę zaciąga spółdzielnia i to ona odpowiada za jego spłacenie. Lokator spłaca miesięcznie swoje mieszkanie (kwotę kredytu przypadającą na swoje mieszkanie), jeśli natomiast zalega z płatnościami wiele miesięcy to umowa zostaje przerwana tak jak w przypadku najmu; po znalezieniu nowego lokatora na miejsce poprzedniego wkład własny zostaje zwrócony pierwszemu lokatorowi (pomniejszony o zaległości).

Mieszkania lokatorskie mogą powstać w całej Polsce, od Państwa zależy, jak szybko. Im więcej osób z danej okolicy zapisanych jest do bazy zainteresowanych, tym szybciej rozpocznie się tam proces inwestycyjny. Jest to skomplikowana procedura, wymaga wielu zezwoleń i zgód, a co za tym idzie, odpowiedniego czasu. Zachęcamy do zapisywania się na dany rejon, im więcej osób wskaże daną miejscowość, tym większe szanse na powstanie mieszkań lokatorskich właśnie tam.

Czasami mieszkania budują spółdzielnie istniejące, jednak czasem są to zupełnie nowe spółdzielnie.

jedyną obowiązującą listą jest ta, na którą można zapisać się wypełniając ankietę na stronie https://mieszkanialokatorskie.pl/zapisz-sie-na-mieszkanie-lokatorskie-dla-siebie.html

Klikanie zgód na kontakt w celu przedstawienia oferty kredytu jest dobrowolne - nie trzeba tego zaznaczać, jeśli nie są Państwo zainteresowani kredytem np. na wykończenie mieszkania. Dla osób zainteresowanych kredytem na dobrych warunkach np. na wykończenie mieszkania lub wkład własny odezwą się osoby, które pomogą w przeprowadzeniu takiej procedury. Aby mogły tego dokonać należy kliknąć zgody na kontakt.

Cena wykupu będzie wynosiła tyle, ile nie zdążymy w tym czasie spłacić =resztę ceny wybudowania mieszkania. Jeśli aktualnie jest podane, że mieszkanie kosztuje np. 9500 zł za metr kwadratowy (cena z działką) i za tyle zostanie wybudowane, to tak będzie kalkulowana cena wykupu, minus wpłacone raty, oraz wkład własny. Przykładowo 40 metrowe mieszkanie w tej cenie:

 • cena mieszkania, czyli koszt jego budowy to 9820 x 40 metrów = 392 800 zł
 • wkład własny to przykładowo 25% = 94 272 zł
 • miesięcznie do spłacenia rata z odsetkami to 1155 zł
 • po np. 5 latach spłaconego kapitału (nie liczymy odsetek, one idą do banku) będzie 41 042 zł.

Rachunek w przypadku chęci wykupu, czy też kwota wykupu po 5 latach to:

 

392 800 – 94 272 - 41 042= 257 486 zł.

 

Dokładnie 257 486 zł pozostaje do spłacenia w tym przykładzie, jeśli chcemy zostać właścicielami mieszkania od razu po 5 latach od rozpoczęcia spłaty. W przypadku gdy chcemy być właścicielami, musimy albo opłacić tę kwotę gotówką albo zaciągnąć kredyt hipoteczny indywidualny na siebie na to mieszkanie. 

Spółdzielnia nie zarabia na ich zbudowaniu. Cena mieszkania nie zawiera marży dewelopera - zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia nie może zarabiać na swoich członkach, więc budując mieszkania dla przyszłych członków nie może doliczyć do tego marży. Cena mieszkania zawiera więc wyłącznie sumę kosztów, które musiały być poniesione aby mogło powstać.

 

Jednocześnie Spółdzielnia realizuje inwestycje przy wsparciu programu mieszkaniowego, który działa na terenie całej Polski, gdzie ceny budowy, jak i usług są bardziej konkurencyjne, a oferty producentów są negocjowane ze względu na skalę całego zamierzenia. W przeciwieństwie do firm komercyjnych Spółdzielnia nie generuje zysków na swoich lokatorach.

 

Dodatkowo kredyt, który dostaje spółdzielnia jest kredytem na preferencyjnych warunkach- często o niższym oprocentowaniu niż gdyby był to indywidualny kredyt hipoteczny. Aktualnie dla kredytów SBC obowiązuje 0% marży i 2% WIBOR.

Mieszkania lokatorskiego, przed spłatą całości kredytu i przekształceniem na własność nie można dziedziczyć, ale można dziedziczyć wpłacony wkład własny i kwotę wpłaconych z tytułu kredytu rat kapitałowych. Dodatkowo, po śmierci lokatora o mieszkanie mogą się ubiegać najbliżsi – współmałżonek, dzieci i inni bliscy. Mają oni pierwszeństwo w przyznaniu takiego mieszkania i dalszej jego spłaty aż do ustanowienia własności. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu. Po śmierci członka spółdzielni poza współmałżonkiem w dalszej kolejności o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i przyjęcie do spółdzielni mogą się starać:


 • zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki, itd.)
 • wstępni (rodzice, dziadkowie, itd.)
 • rodzeństwo, dzieci rodzeństwa
 • osoba przysposabjająca i przysposobiona
 • osoba która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu

Mieszkanie lokatorskie nie może zostać wykazane jako majątek, nie będzie więc stanowiło elementu, który może zostać uznany w postępowaniu egzekucyjnym.

W skład kosztów wliczane są składniki takie jak: teren, koszt budowy (robocizna, materiały), nadzory, dokumentacja, koszty finansowania, koszty finansowe, koszty spółdzielni tj. obsługa inwestycji, zarząd nad inwestycją, badania, marketing, reklama i sprzedaż, odsetki od zaciągniętego kredytu.

Opłata eksploatacyjna wraz z ratami kredytu staje się wymagalna od chwili odbioru lokalu, czyli od dostanie kluczy po jego wybudowaniu. Spółdzielnia wysyła indywidualne rachunki tzn. wysokość miesięcznej raty kredytu zgodną z harmonogramem z banku wraz z zaliczkami na media indywidualnie do każdego lokatora pocztą tradycyjną bądź mailową.

Obcokrajowiec może zarezerwować oraz w przyszłości nabyć takie mieszkanie zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem w RP. 

Tak, każdy lokal mieszkalny będzie posiadał własną księgę wieczystą - po wykupieniu go na własność.

Do czasu wyodrębnienia własności lokalu (jego wykupu bądź całkowitej spłaty kredytu przez lokatora), mieszkanie nie może stać się gwarancją jakichkolwiek zobowiązań lokatora.

Państwa pieniądze są wpłacane na rachunek spółdzielni i pozostają tam do czasu rozpoczęcia budowy, następnie są wydatkowane na budowę zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez bank. Kwota wpłacona nie jest oprocentowana.

W zależności od kredytu, który zaciąga spółdzielnia na budowę mieszkań:

 • Tak, wynajem lokalu jest możliwy w przypadku kredytu budowlanego
 • Nie, wynajem lokalu nie jest możliwy w przypadku zaciągnięcia kredytu SBC.

W okresie obowiązywania trwania umowy będzie można dokonać zamiany mieszkania z sąsiadami wyłącznie za zgodą Spółdzielni.

Mieszkanie do czasu całkowitej spłaty (tzw. wykupienia) stanowi własność Spółdzielni (nie podlega egzekucji ani licytacji).

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych lokator mieszkania jest członkiem spółdzielni.

Wypowiedzenie umowy lokalu mieszkalnego przez Spółdzielnię może nastąpić w przypadku wystąpienia rażących zaległości opłat czynszowych i spłaty rat kredytu do Spółdzielni oraz niestosowania się najemcy do zapisów umowy, statutu i regulaminów Spółdzielni. 

Alimenty świadczone na rzecz innych osób powinny być odliczone od przychodu i nie powinny być ujęte w kwocie dochodu.

 

Zgodnie z ustawą USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na podstawie której definiujemy dochód w kredytach SBC:

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) dochodzie – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, 2687 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 28), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: (...) itd: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20032282255/U/D20032255Lj.pdf